Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP


Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP
Ana Sayfa KVKK Politikası

KVKK Politikası

Dr.Özkan Aydın LEYLEK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMEVE KORUNMASI POLİTİKASI


1. AMAÇ VE KAPSAM

Kişisel verilerin korunması, Dr.Özkan Aydın LEYLEK ve bağlı ortakkları için büyük hassasiyet arz etmekte olup şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve KorunmaPolitika(Politika) ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çaşanlarızın, çaşan adaylarımızın, Dr.Özkan Aydın LEYLEK eski çaşanlarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmaKanununda (Kanun) ve General Data Protection Regulationda (GDPR) öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunma ilkeleri belirlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİ POLİTİKASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uygulanacak İlkeler

DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK tarafından işlenen tüm kişisel veriler KVKK ve GDPRa uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin ilkelerimiz kapsanda kişisel veriler:

Hukuka ve dürüstlük kurana uygun işlenecektir.
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olma sağlanacakr.
Belirli, ık ve meşru amlarla işlenecektir.
İşlendikleri yasal amla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve ıklanacakr.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

2.2. DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEKin Kişisel Verileri İşleme Amaçları

DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda aydınlatma yapmaktadır.
DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK, aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak ve aşağıdaki amlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

2.2.1 Kullar

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEKin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlardaıkça öngörülmesi,
Kişisel verilerin DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK tarafından işlenmesinin sözleşmenin kurulma veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması; [Kişisel bilgiler zleşme öncesinde teklif hazırlanması veya ilgili
kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir.]
Kişisel verilerin alenileştirilmiş olma şaryla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK tarafından işlenmesi,
Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesinin DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEKin veya veri sahiplerinin
veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılma veya korunma için zorunlu olması,
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özrlüklerine zarar vermemek kaydıyla Dr.Özkan Aydın LEYLEKin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, (Meşru menfaatler, hukuka, ahlaka ve adaba uygun olan ticari ve maddi menfaatleri de içerir)
DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden tünlüğünün korunmaiçin zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızası ıklayamayacak durumda bulunması,
Kişisel veri sahibinin sağğı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ısından kanunlarda
öngörülmüş olması.
Yukarıda belirtilen şartların bulunmama halinde, DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK kişisel veri işleme faaliyetin yönetim de bulunmak için kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

2.2.2 Amaçlar

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amlar doğrultusunda işlenmektedir:

şteri kayıtları olturulma ve yönetilmesi,
Saşa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin rütülmesi,
risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
şteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk çaşmalarının yapılabilmesi,
şteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
şteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi ve takibi;
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi
ve uygulanma
İş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme rlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
Bilgi güvenliği rlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının olturulma ve yönetilmesi
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle rütülen işlerin planlanma ve takibi,
Hukuki rlerin ve resmî kurumlarla iletişim rlerinin takibi ve icrası,
şteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi anarak verim raporlarının olturulma ve güncellenmesi,
Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanma ve/veya arrılmasına yönelik
aktivitelerin planlanma ve zenlenmesi,
Ürün ve hizmetlerin saş, pazarlama ve tanıtımı rlerinin programlanma ve takibi,
Çaşanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanma ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi,
Size özel saş ve pazarlama faaliyetlerinin planlanma ve gerçekleştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım aşkankları ve ihtiylarına re özelleştirilerek sizlere
önerilmesi,
şterilerin beğeni, kullanım alışkankları ve ihtiylarına re kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanma ve icrası,
şterilerin aşveriş gmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda
müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın olturulma veya arttırılma gibi amlarla ürün
ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım aşkankları ve ihtiylarına re özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılma ve gerekli olan aktivitelerin planlanma ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,

3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır


4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

4.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK, işleme amları doğrultusunda gerekli mevzuata uygun şekilde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (iş ortaklarına, hissedarlarına,

iştiraklerine, kanuni yükümlülükleri bulunduğu kamu kurum ve/veya kurullara ve sair üçüncü kişilere)
aktarabilmektedir.

4.2. Aktarım Yapılan Kurum Kuruluşlar

Dr.Özkan Aydın LEYLEK kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsanda talep ettikleri bilgileri yine mevzuat uyarınca paylaşır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kurullar ise şunlardır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin anmasına DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK ile birlikte sorumlu olmak üzere bağlı ortakklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK olarak faaliyetleri rütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsanda hizmet anan, iş birliği içinde olunan yurt içi/yurtdışı kurullar ve diğer 3. kişiler.

5. KİŞİSEL BİLGİLERİ DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel verileri DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK tarafından işlenen gerçek kişiler kendisiyle ilgili kanunun vermiş olduğu ve aşağıda belirtilmiş haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanş işlenmiş olma hâlinde bunların zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkma hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara rama hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK ve GDPR kapsandaki haklarınızı yazılı bildiriminiz ile kullanabilirsiniz. İşbu bildirimlerinizi şirket adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacakr.

6. DİĞER HUSUSLAR

KVKK, GDPR ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu politika arasında uyumsuzluk olma halinde, öncelikle
KVKK, GDPR ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacakr.

DR.ÖZKAN AYDIN LEYLEK bu politikada yasal zenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

TДbbi BГlГјmlerimiz

DoktorlarДmДz