Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP


Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP
Ana Sayfa KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Dr.Özkan Aydın LEYLEK
KVKK AYDINLATMA METNİ


Dr.Özkan Aydın LEYLEK olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanununun (Kanun) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

VESORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfayla Dr.Özkan Aydın LEYLEK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavrandan anlaşılma gereken; kişisel verilerin işleme amları ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata gmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres
: Abdulkadir Aksu Bulvarı Golden Gate Sitesi B/6 Korupark Yanı, Şehitkamil / GAZİANTEP
Telefon
: 0 342 323 47 80
Kep Adresi
İnternet Sitesi
: ozkanaydinleylek.com.tr

K
İŞİSEL VERİLER

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu uyarınca yalnızca aşağıda ıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağk Bakanğı zenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

KATEGORİ
KİŞİSEL VERİ TÜRÜ
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri, ebeveynleri ile ilgili adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, anne adı, baba adı, iletişim bilgileri, sağk bilgileri
Bilgi Sistem Kayıt Bilgisi
Kurum bilgi sistemlerinin kullanımı esnasında anan veriler: e-posta kayıtları, internet kullanım kayıtları ve mail trafiği izleme bilgisi, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme, Mac ID, bilgisayar kullanıcı adı, bilgisayar şifreleri, internet kayıtları, internet kayıtları, çerezler ve diğer dijital veriler
Finansal Bilgi
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve bu kişinin yapş olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler: Şahıs şirketi bilgileri, faturalar, ödeme verileri, çek-senet-kıymetli evrak bilgileri, IBAN bilgisi, ,banka hesap numarası, kredi karnın sadece slipte çıkan bilgileri, fatura bilgileriniz, icra kesintisi evrakları, poliçeler; Özel Sağk Sigortasına, Sosyal Sigorta Kurumuna, Özel
Sağlık Kurumuna, Anlaşmalı Kurumlara İlişkin Veriler
Sağk Bilgileri
Sağk hizmetinin sunulmaesnasında anan, kullanılan ve olan verileriniz: muayene ve ta bilgileri, klinik bilgileri, sağk raporları, laboratuvar sonuçları, patoloji sonuçları, kan grubu, rüntüleme sonuç ve raporları, biometrik ve genetik veriler, ameliyat ve müdahale bilgileri ve raporları, hasta izlem bilgileri, ilaç ve uygulama bilgileri, kullanılan malzeme bilgileri, diyet bilgileri, ameliyat görüntüleri, laboratuvar numuneleri, patoloji numuneleri, reçete bilgileri, yaş ve taburculuk bilgileri, randevu bilgileri, tedavi ile ilişkili fotraf ve video kayıtları, hemşirelik formları, hekim formları, hasta ve yakı eğitim bilgileri, Aşı uygulama hakkında bilgilendirme gibi her türlü sağk verisi


Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi
Giriş çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, ortak alanlardaki rekli kayıt halindeki kamera kayıtları, adli vaka tutanak ve kayıtları
Görsel ve İşitsel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu ık olan; fotraf ve kamera kayıtları (fiziksel mekân güvenlik bilgisi kapsanda giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Personel İşlem Bilgisi
Personelle İlişkilendirilen TCKN, pasaport numarası, nüfus cüzda seri no, adı- soyadı, fotraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, fusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus zdanı örneği, meslek bilgisi, fus cüzdanı- ehliyet fotokopileri, uyruk, kan grubu, cinsiyet, baba adı, anne adı, medeni hal, imza, e-mail, telefon no, adres kayıt sistemi kayıtları, kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri, veli ile ilgili kimlik bilgisi, eğitim bilgileri, kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi (ör maaş, sgk primleri vb.) ve bunun dayanağı olan belgeler (bordro gibi) izin bilgisi, askerlik durum belgesi, diploma fotokopisi, iş sözleşmesi, aile durum çizelgesi, aile bildirim formu, KVKK taahhütnamesi, İlçe Sağk Md. sağk çaşa bildirimleri, çaşma belgesi, SPTS verileri (TC Kimlik, görevi), KBS verileri (işe giriş tarihi, ikametgâh adresi, TC kimlik, revi), mesleki kurslar-seminerler, iş tecrübesi, yetenekler, yetkinlikler, acil durumda haber verilecek kişi bilgisi, eğitim durumu bilgisi, performans değerlendirme form ve verileri, işe girişıkış kayıtları, hastane adına yapılan seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, emeklilik bilgisi, işe başlama tarihi, işe son verme bilgisi, zaman çizelgesi bilgisi, iş sözleşmesi, askerlik durumu, disiplin ve güvenlik bilgileri, sigorta poliçe bilgileri, sertifika, kurs bilgileri, seminer bilgileri, şikayet ve öneri bilgileri, eğitim ve sınav bilgileri, kişinin gönderildiği kurslar ve kariyer gelişimi için katıldığı aktiviteler, personelin bu aktivitelerle ilgili raporları, adli sicil kaydı, sağk bilgisi, uyarı/tutanak/ihbar bilgisi, kılık, kıyafet, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, referans araştırmaları, IBAN, banka hesap no, iş kazatutanağı, istifa dilekçesi, fesih bildirim belgesi, daha önce çaştığı kurumlar
Hukuki İşlem Bilgisi
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen yasal takip, dava ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü veri, bilgi ve belgeler: Tüketici Hakem Heyeti, BİMER, CİMER, İcra Daireleri ve mahkemeler aracılığıyla elde edilen bilgiler
İletişim Bilgisi
E-posta, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları ve sair iletişim bilgileriniz
Kimlik ve Kişisel Bilgiler
TC Numarası, gici TCKN, pasaport numarası, fus cüzda seri no, adı- soyadı, fotraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, fusa kayıtlı olduğu yer, fus cüzda örneği, meslek bilgisi, fus cüzdanı, ehliyet, mesleki kimlik kar, nüfus cüzda fotokopileri, ehliyet fotokopileri, mesleki kimlik fotokopileri, uyruk, kan grubu, cinsiyet, baba adı, anne adı, medeni hal, imza, anne kimlik no, sigorta no, çaştığı şirket bilgisi, eğitim bilgisi, hasta no, protokol no ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz
Stajyer Öğrenci Bilgisi
Stajyer öğrenci ile ilişkilendirilen öğrenci numarası, öğrenci meslek bilgisi, okul
bilgisi, öğrenci not bilgisi, öğrenci falte ve lüm bilgisi, IBAN bilgisi
Özlük Bilgisi
Personel ile ilişkilendirilen kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü
bilgi (ör maaş, sgk primleri vb.) ve bunun dayanağı olan belgeler (bordro gibi),


diploma, sağk tarama bilgileri, sağk raporları, imza beyannameleri,
vekâletnameler
Personel AdaBilgisi
İşe başvuran ile ilişkilendirilen İşe başvuru formları, iş mülakalatları ve değerlendirmeleri, ön yazılar (cover letter), CV'ler, referans bilgileri
Hasta ve Yakı İletişimi
Çağrı merkezi ile sesli görüşme kayıtlarınız, e-posta, mektup, doldurulan anketler, teşekkür ve şikâyet formları, memnuniyet sonuçları, kurum web siteleri üzerinden anan veriler, sosyal medya web siteleri üzerinden anan veriler, hasta şikâyet ve memnuniyetlerinin paylaşıldığı web siteleri üzerinden tarafımıza ulaşrılan veya çeşitli vasıtalar ile bize ulaştığınızda elde edilen kişisel verileriniz.
Sağk Dosya Belgeleri
Sağk hizmetini sunmak ve verilen hizmetin hukuki altyapısını sağlamak amacıyla hastalardan veya yakınlarından anan onam formları, taahhütnameler ve diğer belgeler

K
İŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca yalnızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

3359 sayılı Sağk Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağk Bakanğı ve Bağlı Kurullarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağk Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanma Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer zenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin rütülmesi, koruyucu hekimlik ve kamu sağğının korunması, sağk hizmetleri ve finansmanının planlanma ve netimi
Hastanemiz işleyişinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi
Sağk hizmetlerinin finansma kapsanda Sosyal Sigortalar Kurumu, özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşma
Kimlik doğrulama rleri
İl, malzeme ve hizmet temini
Çağrı merkezi ve randevu süreçlerini yönetmek
Konaklama, transfer ve otopark hizmetlerinin yönetilmesi
Sağk verilerinin analiz edilmesi ve saklanma
İnsan kaynakları rlerini rütmek
Kurumsal iletişimi sağlamak, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek
Şirket güvenliğini sağlamak
Veri ve bilgi güvenliği reçlerinin yürütülmesi
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, kurum politikalarının işletilmesi
Hizmet memnuniyetinin ölçümü ve her türlü soru ve şikayetlerinizi yanıtlayabilme
İstatistiksel çaşmalar yapabilmek
İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak; Sağk Bakanğı ve ilgili kamu kurumu ve kurullarına ilgili mevzuat uyarınca bilgi paylaşımı
Yasal raporlamalar yapmak
Yasal zenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak
Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuan gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amla kullanılmayacakr.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel veriler, Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amları çerçevesinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım aşkankları ve ihtiyaçlarına re özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılma için gerekli olan aktivitelerin planlanma ve icrası, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çaşmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş sürlerinin rütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çaşmaların yapılması ve buna bağlı iş rlerinin rütülmesi, şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve şirket'in ve şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kurullar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz ilgili kanun ve mevzuat gereğince yukarıda belirtilen amlarla yalnızca aşağıda belirtilen kurumla ile paylaşılacakr:

Sosyal Güvenlik Kurumu
Özel Sağk Sigorta Kurumları
Sağk Bakanğı ve bağlı alt birimleri
Çaşma ve Sosyal Güvenlik Bakanğı ve bağlı altı birimleri
Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri Kolluk Kuvvetleri
Nüfus Genel Müdürlüğü
rkiye Eczacılar Birliği
Tıbbi Cihaz Kurumu
Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, İcra Daireleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve her türlü yar
birimleri
Tıbbi teşhis ve tedavi amlı iş birliği yapğımız Laboratuvar, Merkez, Firma ve benzeri 3.şahıs ve firmalar
Çaşmakta olduğumuz vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmank aldığımız üçüncü kişiler,
Hukuki işlemler için kurum avukatları
Kurumumuzu denetleme yetkisine sahip resmi ve özel kurum temsilcileri
Kanunlarla yetkili kılınş diğer resmi merciler
Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağk kuruluşu,
Hissedarlarımız
Personel özelinde maaş işlemi için bankalarla
Hazine ve Maliye Bakanğı ve alt birimler
Personel yemek ve servis süreci için sözleşmeli olarak çalıştığımız firmalar
Yabancı hastalar için talep halinde çeviri hizmeti almak için tercüme firmaları

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; zlü, yazılı, rsel ya da elektronik ortamda; SGK sistemi ve özel sigorta şirketindeki kayıtlardan, kurumumuza sevk ile geldiğinizde diğer sağk kurumlarının kayıtlarından, e-posta, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi üzerinden; zlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Elde edilen veriler elektronik ve fiziki ortamlarda ilgili kanun ve mevzuatlar gereğince saklanmaktadır.

Kişisel verilerin toplanma ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulma ve ifa ile doğrudan doğruya ilgili olma nedeniyle saklanması,
Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılma veya korunma amacıyla saklanma
Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özrlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olma
Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanma
Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının ıkça öngörülmesi
Veri sahiplerinin açık rızasının anması gerektiren saklama faaliyetleri ısından veri sahiplerinin ık rızasının bulunma

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik keni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağğı, cinsel haya, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin ık rıza olmaksızın işlenmesi yasakr.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda önrülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sk ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve netimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin anma şarttır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanş işlenmiş olma halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara rama halinde zararın giderilmesini talep
etme

Kanun kapsandaki talepleriniz için, aşağıdaki listeden başvurmak istediğiniz hastane adına klayarak, Kişisel
"Abdulkadir Aksu Bulvarı Golden Gate Sitesi B/6 Korupark Yanı, Şehitkamil / GAZİANTEP adresine bizzat teslim edebilir,
Noter kanayla gönderebilir,
KEP adresine, sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla
Kurumumuz talebin niteliğine re talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracakr. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde hastane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret anacakr.

TДbbi BГlГјmlerimiz

DoktorlarДmДz