Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP


Doç. Dr. Özkan Aydın Leylek | GAZİANTEP
Ana Sayfa Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

DR. ÖZKAN AYDIN LEYLEK

GİZLİLİK POLİTİKASI


Dr.Özkan Aydın LEYLEK olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet stermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanununa(KVKK) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.


1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, şirketimizle ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak
veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parça olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden zenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsanda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözle şmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara,
mahkemelere ve ilgili kamu revlilerine bilgi verebilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil zenlemelere uygun olarak işlenecektir.


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amlarla, Dr.Özkan Aydın LEYLEK İle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği ki / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi iştiraklerimiz; başta ozkanaydinleylek.com.tr altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla nırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili ki ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi rütmek üzere ve/veya veri İşleyen fatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yapğız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi kuruluşla r ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.


4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,
Dr.Özkan Aydın LEYLEK ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amlarla, kartvizit, özgmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden anan, fiziki veya sanal bir ortamda, z ze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampa nya ve benzeri amlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e -lten okuma veya klama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (facebook, twitter, google, ınstagram, snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşımaık profil ve verilerden;

Tedarikçi ve müşterilerimiz ile de yapılacak ya da yapılan iş ilişkisi gereği toplanan kişisel veriler işlenebilmekte
ve toplanabilmektedir.


5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

rkiye’de işlenerek muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsanda kalmak kaydıyla ve sözleşme amlarına uygun olarak gerekli hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz;
Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet anan iş ortaklarımız,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
Dr.Özkan Aydın LEYLEK ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, Gerekli rüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.


6. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Dr.Özkan Aydın LEYLEK kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKKnın 12. Maddesi
gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.


7. Kişisel Verilerin Güncel Ve Dru Tutulması

KVKKnın 4. maddesi uyarınca Dr.Özkan Aydın LEYLEK kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Dr.Özkan Aydın LEYLEK rürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
8. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde rürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri
Sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel veri sahibi, Dr.Özkan Aydın LEYLEK (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanş işlenmiş olması hâlinde bunların zeltilmesini isteme,
KVKKnın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin zeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münharan otomatik sistemler vasıtayla analiz edilmesi suretiyle kişinin ken disi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmana itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara raması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


9. İletişim ve Başvuru Yöntemi

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, rüşlerini veya taleplerini Dr.Özkan Aydın LEYLEK’e ait web sayfasında
bulunan başvuru yöntemleri kullanarak ve başvuru formunu doldurarak şirketimize yöneltebilirler.

Dr.Özkan Aydın LEYLEK iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 n içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, ozkanaydinleylek.com.tr, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesine re belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

TДbbi BГlГјmlerimiz

DoktorlarДmДz